ცენრტმა „აფხაზეთმა“ შიდა ქართლის რეგიონ...

ცენრტმა „აფხაზეთმა“ შიდა ქართლის რეგიონში კვლევა ჩაატარა

2017 წლის აგვისტოში, შიდა ქართლის რეგიონში ჩატარდა თვისებრივი კვლევა - “დევნილი მოსახლეობის დამოკიდებულებების კვლევა დევნილის შემწეობის რეფორმის შესაძლო ალტერნატივებთან მიმართებით”. კვლევამ აჩვენა, რომ დევნილების დაინტერესება დევნილის შემწეობის რეფორმასთან (2017 წლის იანვარში, დევნილთა სამინისტრომ „დევნილის შემწეობის რეფორმის მოსამზადებელი დოკუმენტი“ შეიმუშავა, სადაც სამინისტროს ექსპერტთა ჯგუფმა, დევნილის შემწეობის რეფორმის რამდენიმე ალტერნატივა წარმოადგინა) დაკავშირებით მაღალია, თუმცა, იძულებით გადაადგილებული პირების თქმით, რეფორმის შემუშავების პროცესში, მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა არ მომხდარა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა დევნილების დამოკიდებულება რეფორმისა და მისი ალტერნატივების მიმართ. კვლევა 6 ძირითადი საკითხისაგან შედგება.

ცენტრი „აფხაზეთი“ კვლევას მიმდინარე წლისნოემბერში გაასაჯაროვებს და ყველა დაინტერესებული მხარისათვის ის ხელმისაწვდომი იქნება.

KUTAISI HEAD OFFICE
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: pr@chca.org.ge

TBILISI OFFICE 
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: tbilisi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE GORI 
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge 

BRANCH OFFICE ZUGDIDI
Tel: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE BATUMI
Tel: +995 422 227 857
E-mail: batumi@chca.org.ge

BREANCH OFFICE TELAVI
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA