სოციალური სერვისების საჭიროების კვლევა ქ...

სოციალური სერვისების საჭიროების კვლევა ქუთაისისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია კვლევის მიზანს წარმოადგენს ზუგდიდისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში შინა მეურნეობების სოციალური  საჭიროების იდენტიფიკაცია და სოციალურ ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი.

KUTAISI
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

TBILISI
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

GORI
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ZUGDIDI
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA