დევნილი თემი - ახალი ხედვა და ...

დევნილი თემი - ახალი ხედვა და რესურსი

მიზანიადგილობრივ თვითმმართველობებში არსებული საარსებო წყაროების რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ადგილობრივ თემში დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
განხორციელების პერიოდი18 თვე (დეკემბერი 2019 - მაისი 2021)
ამოცანები:
 • დევნილი და მიმღები (ადგილობრივი) სათემო ორგანიზაციების სტრუქტურული და მმართველობითი შესაძლებლობების გაძლიერება.
 • დევნილი და მიმღები (ადგილობრივი) თემის თვითკმარი, ღირსეული და მდგრადი ინიციატივების სისტემური გაძლიერება;
 • საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ ინსტიტუციური გაძლიერება.
საქმიანობები და მოსალოდნელი შედეგები:
 • სათემო ორგანიზაციების შერჩევა პროექტში მონაწილეობის მისაღებად
 • ორგანიზაციების საჭიროებების კვლევა
 • ტრენინგ-სემინარები
 • მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პირველადი კვლევები და კვლევების პრეზენტაცია
 • გზამკვლევის შემუშავება სათემო ორგანიზაციებისთვის და ლიდერებისათვის
 • დევნილი და მიმღები (ადგილობრივი) სათემო ორგანიზაციების რეგიონული ქსელების ჩამოყალიბება
 • საკონსულტაციო ჯგუფი ჩამოყალიბება ადგილობრივ
 • სოციალური პროექტების შემუშავება თვითმმართველობასთან
 • მედია-ადვოკატირების კამპანია / სათემო პროექტები
 • დასკვნითი ღონისძიება
 • ცენტრი აფხაზეთი ახორციელებს ევროპის ფონდის რეკომენდაციის საფუძველზე ორგანიზაციულ ცვლილებებს.
პროექტის შედეი:
 • დევნილი და მიმღები (ადგილობრივი) სათემო ორგანიზაციები აქვთ უნარი დამოუკიდებლად იკვლიონ თემის საჭიროებები, გამოყონ პრიორიტეტული პრობლემები, დაგეგმონ სათემო პროექტები, ან ადვოკატირების კამპანია ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომლობით;
 • დევნილი და მიმღები (ადგილობრივი) თემის თვითკმარი, ღირსეული და მდგრადი ინიციატივების სისტემურად გაძლიერებულია.
 • საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ ინსტიტუციური ცვლილებები ევროპის ფონდის შეფასაბის შედეგად განხორციელებულია.
მოქმედების არეალი: საქართველოს 4 რეგიონი: შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი,
იმერეთი და სამეგრელო.
სამიზნე ჯგუფი: 
 • აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილები
 • ადგილობრივი მოსახლეობა
 • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • რეგიონაული მედია
დონორი: ევროპის ფონდი

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA