საარსებო წყაროების უზრუნველყოფა და ეკონომიკური განვითარება
საარსებო წყაროების უზრუნველყოფა და ეკონომიკური განვითარება

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის ეკონომიკური გაძლიერების და განვითარების ხელშეწყობა საზოგადოებაში მათი სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის.

სტრატეგია:
დასაქმების და თვითდასაქმების პროცესის ხელშეწყობა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის. შემოსავლების გენერირების სტიმულირება ბენეფიციარებისათვის ხელობის შემსწავლელი და ბიზნეს ტრენინგების ჩატარების, მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის, გრანტების და უპროცენტო სესხების უზრუნველყოფის გზით.

მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები

 • კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა საქართველოსა და მოლდოვის რესპობლიკაში+

  კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა საქართველოსა და მოლდოვის რესპობლიკაში სამეგრელოს, იმერეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა მხარდაჭერა, მათი საცხოვრებელი პირობებისა და საარსებო წყაროების გაუმჯობესება. Read More
 • 1
 • COVID-19-ით დაზარალებული ეკონომიკის მხარდაჭერა სამეგრელო ზემო-სვანეთში+

  COVID-19-ით დაზარალებული ეკონომიკის მხარდაჭერა სამეგრელო ზემო-სვანეთში სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში დაზარალებული ბიზნეს ასოციაციების და  მეწარმე სუბიექტების პოტენციალის და სიცოცხლიუნარიანობის გაძლიერება და მოწყვლადი ჯგუფების სამუშაო ძალების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივი ეკონომიკური თავისებურებების და COVID-19-ის შედეგად შექმნილი რეალო Read More
 • ქართველი ყოფილი მიგრანტების სამშობლოში რეინტეგრაცია+

  ქართველი ყოფილი მიგრანტების სამშობლოში რეინტეგრაცია სამშობლოში დაბრუნებული ყოფილი მიგრანტების ეკონომიკური გაძლიერება და საარსებო წყაროების შექმნა Read More
 • პროექტი ზრდა საქართველოში+

  პროექტი ზრდა საქართველოში მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა Read More
 • იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მასპინძელი თემების ეკონომიკური გაძლიერება+

  იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მასპინძელი თემების ეკონომიკური გაძლიერება მეწარმეობისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგლებული პირების, დაბრუნებულებისა და მასპინძელი თემების თვითრწმენის გაზრდის მიზნით Read More
 • სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო მხარდაჭერის პროგრამა+

  სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო მხარდაჭერის პროგრამა სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების დაფუძნებისათვის ეფექტური მექანიზმების გამოყენება და სრულფასოვანი რეინტეგრაციის ხელშეწყობა    Read More
 • ქართველი ყოფილი მიგრანტების სამშობლოში რეინტეგრაცია+

  ქართველი ყოფილი მიგრანტების სამშობლოში რეინტეგრაცია სამშობლოში დაბრუნებული ყოფილი მიგრანტის ეკონომიკური გაძლიერება და საარსებო წყაროების შექმნა. Read More
 • განათლება რეინტეგრაციისათვის - გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად+

  განათლება რეინტეგრაციისათვის - გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა  Read More
 • ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა+

  ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა ყოფილ მსჯავრდებულთა სრულფასოვანი სოციალური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბიზნეს აქტივობების განხორციელება და შემოსავლების სტაბილური გაზრდა.   Read More
 • შემოსავლების გენერირება და ბიზნესის მხარდაჭერის ინიციატივა+

  შემოსავლების გენერირება და ბიზნესის მხარდაჭერის ინიციატივა იძულებით გადაადგილებული და სხვა სოციალურად დაუცველი პირების შემოსავლების გენერირება, ეკონომიკური საქმიანობის გაძლიერება და თვითკმარობის მიღწევა, ბენეფიციარების ეფექტური ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერის, ბიზნესის მართვის ტრენინგებისა და უპროცენტო სესხებით უზრუნველყოფის გზით.  Read More
 • დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის+

  დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელსეწყობა, გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.     Read More
 • სოციალური საწარმოები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საქართველოში+

  სოციალური საწარმოები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საქართველოში დევნილების და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ჩართულობით სოციალური საწარმოების (SE) შექმნა, დასაქმების ხელშეწყობა და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.   Read More
 • საარსებო წყაროების შესაძლებლობების გაძლიერება ეკომიგრანტებისათვის საქართველოში+

  საარსებო წყაროების შესაძლებლობების გაძლიერება ეკომიგრანტებისათვის საქართველოში ეკომიგრანტთა  მოწყვლადობის შემცირება, სოციალურ-ეკონომიკური ინტერგირების ხელშეწყობა და განსახლების ახალ სოფლებში საარსებო წყაროების შესაძლებლობების გაზრდა. Read More
 • 1

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA