კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მხარ...

კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა საქართველოსა და მოლდოვის რესპობლიკაში

პროექტის მიზანი:
სამეგრელოს, იმერეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა მხარდაჭერა, მათი საცხოვრებელი პირობებისა და საარსებო წყაროების გაუმჯობესება.

პროექტის აქტივობები
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
 
20 დევნილთა კოლექტიურ ცენტრში
 
 • საინფორმაციო შეხვედრები დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში
 • ინფრასტრუქტურული პრობლემებისა და საჭიროებების გადაჭრის გზები.
 • 100 დევნილთა კოლექტიური ცენტრის დიაგნოსტიკის/შეფასების მასალების განთავსებას ონ-ლაინ სივრცეში, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.
 • საჭირო მასალების შესყიდვა/მიწოდება დევნილთა თემის ლიდერებისათვის.
 • თემის ლიდერების სარემონტო სამუშაოებში ჩართვა თემის წევრებს/ხელოსნებს, როგორც კონტრიბუტორების.
 • დამატებითი რესურსების მოძიება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან.
 
 
ქალებისა და ახალგაზრდების პროფესიული უნარების განვითარების  ხელმისაწვდომობის გაზრდა
 
30 დევნილთა კოლექტიურ ცენტრში და გალის რაიონში
 
 •  ქალებისა და ახალგაზრდების ინდივიდუალური საჭიროებებსა და შესაძლებლობების შეფასებას და ანალიზს, რომლებიც
 • ) არ არიან დასაქმებული და/ან არ აქვთ პროფესია,
 • ) დაინტერესებულნი არიან მიიღონ პროფესიული განათლება და გაიარონ სტაჟირება.
 
 • ქალებსა და ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ ორდღიანი ტრენინგები თემებზე:
 • განაცხადის შედგენა
 •  ბიუჯეტირება
 • ფულადი სახსრების მოძიება
 • მოგება-ზარალის ანგარიში
 • მარკეტინგი.
 • ერთი ტრენინგი დაეთმობა ონლაინ სისტემაში წინადადებების შედგენასა და წარდგენას.
ბიზნეს ტრენინგების დასრულების შემდეგ, CHCA წაახალისებს კანდიდატებს, წარადგინონ თავიანთი ინიციატივები ონლაინ სისტემის მეშვეობით CHCA-ს საარსებო წყაროს განვითარების ცენტრის ვებპორტალზე - livelihood.center. 
 • გამარჯვებულებს 500 აშშ დოლარის ოდენობის გრანტები გადაეცემათ.
 •  გრანტის მიმღებებს გაეწევათ მენტორინგი და ქოუჩინგი. 
 • პროფესიული სწავლების ან/და სტაჟირების კურსდამთავრებულები მიიღებენ 150 აშშ დოლარის ღირებულების პროფესიონალურ ხელსაწყოებს, რათა ხელი შეუწყონ მათ პროფესიული უნარების დაუფლებაში და თვითდასაქმებაში.

სამიზნე ჯგუფები
 • კოლექტიურ ცენტრებში მცოვრები დევნილები 
 • ქალები და ახალგაზრდები
   
ბენეფიციართა რაოდენობა
პირდაპირი - 95 (ბიზნეს ასოციაციები, მეწარმე სუბიექტები და დევნილები)
ირიბი - 500 (ბიზნეს ასოციაციის წევრები, დევნილტა ოჯახის წევრები, მეწარმე სუბიექტებში დასაქმებულები, კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები დევნილები)

სამიზნე რეგიონი
სამეგრელო, იმერეთი, შიდა ქართლი
 
პროექტის ხანგრძლივობა
ივლისი 2022 - აპრილი 2023
 
დონორი
ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA