სოციალური საწარმოები: დევნილი ...

სოციალური საწარმოები: დევნილი და მასპინძელი თემების ეკონომიკური აქტივობა დასავლეთ საქართველოში და მათი სამშვიდობო კონსოლიდაცია

მიზანი: ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა რეგიონში მოქმედი სოციალური საწარმოების და სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანამშრომლობით ნდობის აღდგენა და სამშვიდობო კონსოლიდაციის ხელშეწყობა.
განხორციელების პერიოდი: მარტი - დეკემბერი 2015
მიღწეული შედეგები: სოციალური საწარმოების მართვის 4 სხვადასხვა თემაზე ტრენინგის ჩატარება; გამოცილების გაზიარების მიზნით 2 გასვლითი ვიზიტის მოწყობა იმერეთსა და გურიაში; ნდობის აღდგენისადმი მიძღვნილი 2 ფორუმის გამართვა თურქეთის ტერიტორიაზე; შშმ პირთა და ხადაზმულთა საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა ზუგდიდში.
მოქმედების არეალი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი და აფხაზეთის ა.რ.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალური საწარმოების და სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 68 ადამიანი (51 ქალი, 9 კაცი); მათ შორის, 37 მონაწილე აფხაზეთიდან.
დონორი: არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB) საქართველო

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA