იძულებით გადაადგილებული პირები...

იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის მიწის იჯარით აღების შესაძლებლობების გაზრდის პილოტირება

Project Objective: სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე იძულებით გადაადგილებული და მათი მასპინძელი თემებისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
Term: იანვარი2016 - მაისი 2016
Donor: მსოფლიო ბანკი (World Bank)
Partner: ლტოლვილთა დანიის საბჭო სამხრეთ კავკასიაში (DRC)
Project Beneficiaries: იძულებით გადაადგილებული პირები და მათი მასპინძელი თემის წარმომადგენლები
Target Regions: გორისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტები

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA